Provozní řád – Kluziště Roztoky

 • vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat
 • vstup na ledovou plochu je možný pouze přes hlavní vchod. Provoz kluziště a doba bruslení jsou stanoveny dle pokynů provozovatele a dle klimatických podmínek. Doba provozu bude aktualizována na webových stránkách www.kluzisteroztoky.cz a FB @kluzisteroztoky
 • vstup na kluziště je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

V PROSTORU AREÁLU KLUZIŠTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • vstup na ledovou plochu bez bruslí
 • sezení na mantinelech
 • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
 • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
 • kouření na ledové ploše
 • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
 • vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem bez přechozího souhlasu správce kluziště
 • házení sněhových koulí
 • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
 • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
 • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště)
 • do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata

POKYNY SPRÁVCE

 • návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce kluziště a řídit se jimi
 • vstup na ledovou plochu je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup na ledovou plochu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami
 • návštěvníci, zejména starší osoby nebo osoby s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům
 • návštěvník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci kluziště
 • veřejné bruslení končí na výzvu správce kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu správce kluziště ukončujícího veřejné bruslení
 • po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit ledovou plochu
 • správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí správce kluziště. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR nebo Městskou policii

ŠKODY A ZTRÁTY

 • každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené
 • provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků
 • návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob
 • doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz
 • předměty nalezené v areálu kluziště je nálezce povinen odevzdat správci kluziště

PRVNÍ POMOC A ÚRAZY

 • pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned správce kluziště
 • za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá správce kluziště
 • úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště)
 • za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost
 • při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají správce kluziště a pomohou při poskytování první pomoci
 • lékárnička se nachází u správce kluziště

Dále musí návštěvník respektovat aktuální nařízení vlády v souvislosti s COVID-19.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Rychlá záchranná služba – 155 – ohrožení života; Hasiči – 150; Policie ČR – 158